Regulamin
ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego
Dolina Czterech Stawów w Skopowie

 1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 3. Uzupełniającymi dokumentami niniejszego Regulaminu są:
  • "Cennik usług” - określający opłaty,
  • "Regulamin rezerwacji” określający zasady dokonywania i anulowania rezerwacji.
 4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.
 5. Opłacony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do gości, właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego, wypadki losowe.
 6. W przypadku rezerwacji wiaty grillowej, w celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokumentem z fotografią, potwierdzający tożsamość. (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych gości naszego ośrodka.
 8. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów oddanych do użytkowania, wyposażenia i urządzeń ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia takie koszty ponoszą goście.
 10. W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właściciela,
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
  Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, właściciel/pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wstępu osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 12. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, pozostawione bez kontroli gości.
 14. Dzieci przebywają na terenie ośrodka wyłącznie pod ścisłą opieką rodziców/opiekunów.
 15. Grillowanie odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu.
 16. Palenie ogniska odbywa się jedynie w miejscu do tego wyznaczonym.
 17. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel ośrodka.
 18. Wędkowanie dozwolone jest po uiszczeniu opłaty.
 19. Jedna osoba może łowić na dwie wędki.
 20. Odległość między wędkującymi nie powinna być mniejsza niż 4 m, odległość ta może być zmniejszona za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął stanowisko.
 21. Przy wędkującym może przebywać jedna osoba towarzysząca - bez prawa do wędkowania, po uiszczeniu opłaty za wstęp na teren ośrodka.
 22. Zabrania się: naruszania powierzchni grobli (np.: kopania schodków i plantowania stanowisk wędkarskich pod foteliki, krzesełka, podpórki wędkarskie itp.), rozbijania namiotów posiadających zabezpieczenie przeciwwilgociowe w postaci tzw. podłogi i rozpalania ognisk.
 23. Osobom znajdującym się na terenie ośrodka nie wolno wrzucać do wody: puszek, słoików ani innych opakowań.
 24. Po zakończeniu połowów wędkarze zobowiązani są do posprzątania swojego stanowiska.
 25. Zabrania się kąpieli w stawach na terenie ośrodka.
 26. Zabrania się na terenie ośrodka: palenia papierosów poza miejscem do tego wyznaczonym, samodzielnego rozpalania ognisk, posługiwania się otwartym ogniem, materiałami pirotechnicznymi; zanieczyszczania terenu ośrodka, wycinania drzew, krzewów i gałęzi, drażnienia i nękania zwierząt.
 27. O innych sprawach, nieokreślonych w niniejszym regulaminie, decyduje właściciel ośrodka.
 28. Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez właścicieli ośrodka i obowiązuje od 3 maja 2012 roku.
 29. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.dolina4stawow.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przed uiszczeniem opłaty za pobyt na terenie ośrodka.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CHATY GRILLOWEJ

 1. W chacie grillowej zabranie się: palenia papierosów, rozpalania ognisk, posługiwania się otwartym ogniem, materiałami pirotechnicznymi. Palenie papierosów dozwolone jest jedynie w miejscu do tego wyznaczonym, poza chatą grillową.
 2. Na terenie wiaty nie zezwala się na tańczenie, na życzenie gości właściciel może udostępnić wyznaczony teren do tańca.
 3. Zabrania się samodzielnego korzystania z zaplecza kuchennego chaty grillowej – pieca, grilla. Podczas organizowanych imprez do stanowiska grillowego przydzielona jest osoba z obsługi. Na życzenie gości właściciel może udostępnić przenośnego grilla na terenie ośrodka, w ściśle wyznaczonym do tego miejscu.
 4. Osoby przebywające w chacie grillowej obowiązuje Regulamin ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego Dolina Czterech Stawów w Skopowie.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 6. Opłata za imprezę w chacie grillowej nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do gości, właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego, wypadki losowe.
 7. Goście przebywający w chacie grillowej ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów oddanych do użytkowania, wyposażenia i urządzeń ośrodka powstałe z ich winy. Za zniszczenia takie koszty ponoszą goście.

 

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Wykroczeń.

Do góry